Välkommen till UFG:s gästbok


   2020-12-21 17:33
Bcksvala 2019-20, del 2:

OBS! Den röda textfärgen fungerade inte här!

14. Grustag Varnum-Nitta
2019: Ej återfunnet och oklart vad som avses.
2020: Ingen förändring.

15: Blidsberg
2019: Jordhögar norr om en nyuppförd byggnad väster banvallen, norr om vägen mot Alarp. Ca 10 ex i luften, en som lämnar ett bohål, ca 15 bon som ser ut att vara bebodda samt en del äldre eller påbörjade bohål 14 juni. Har kanske existerat flera år, men ej tidigare rapporterad på Ap.
2020: Inga svalor eller nya bohål funna, endast gamla från fjolåret.

Därutöver har enstaka andra lokaler besökts, men inte befunnits vara lämpliga för backsvalor i nuvarande skick, bl a grustag väster ”trastkullen”, Önnarp, Hössna mader, grus/bergtäkt norr Lundby damm, Trädet och ett mindre grustag i västra utkanten av Hökerum.
2020: Ingen förändring.

Inga nya lokaler hittades 2020.

RESULTAT
Förra året 2019 gjordes en försiktig uppskattning om minst 70 häckande par.
2020 års inventering ger än mer osäkra siffror. I bästa fall kan ett 80-tal par ha gått till häckning, men minst ett 20-tal av dessa torde ej ha lyckats.

Foton på backsvalelokaler 2019-20:
Många foton av aktuella täkter/lokaler finns inlagda i Artportalen. Sök gärna där, på ”backsvala/Presentera fynd/Galleri” från vår kommun 2019-20.

Då denna nationella backsvaleinventering ska pågå även under 2021, så är du välkommen att lägga in alla dina rapporter av backsvala på Artportalen!

Sammanställning 2019-20
Jan Andersson

Jan Andersson
  
 
   2020-12-21 17:30
BACKSVALA HÄCKNING - INVENTERINGSRESULTAT I ULRICEHAMNS KOMMUN 2019-20, ENLIGT RAPPORTER PÅ ARTPORTALEN

För enkelhets skull har numreringen från föregående sammanställningar av tidigare häckplatser bibehållits. Ytterligare några har tillkommit och samtidigt har några försvunnit. Drygt 20 lokaler har besökts (varav några kanske inte är dugliga för backsvala). Fler lokaler kan finnas att upptäcka och nya kan tillkomma, t ex husbehovstäkter eller i tillfälliga jordhögar.

Resultat 2020 med röd text, 2019 års rapporter finns med från förra årets inventering och sammanställning.

Backsvalan har aktivt inventerats 2020 av Pekka Saviharju, Jan Larsson och Jan Andersson, med bidrag från ytterligare några rapportörer.

1. Vist (Björkqvists grustag norr om Vistfallet)
2019: Goda brinkar finns ännu, men inga svalor sågs vid besök 23 maj.
2020: Som mest ett 30-tal svalor besökande ett 50-tal bohål den 26 maj. En del boplatser kan ha försvunnit under häckningsperioden. Senaste rapport 15 ex 8 juni.

2a. Matjordshögar nordligaste delen Vist industriområde
2019: Inga svalor tycks ha häckat i jordhögarna som minskar i omfång.
2020: 6 svalor besöker minst tre bohål 5 maj. Inga svalor vid senare besök, så häckningarna får betraktas som misslyckade.

2b. Matjordshögar på östligaste delen av Vist industriområde, norr ÄKTAB.
2019: Ca 10 svalor besöker bo (10-12 bohål, ca 15 svalor i området) 31 maj.
2020: 20-25 svalor och ca 23 bohål som bedömdes vara nya för året den 2 juni. Vid besök 11 juli fanns inga svalor kvar och många bohål var uppgrävda, troligen av grävling. Oklart om några ungar kom på vingarna.

3. Matjordshögar intill UBAB, Timmele
2019: Ca 10 svalor som mest observerade vid två brinkar 18 & 22 juni. I ena brinken ca 8 gamla bohål och i den andra svalbesök i 4 bohål. Matjordshögarna ändras efter hand vid uttag av jord.
2020: Inga svalor eller nya bohål (en del gamla fanns kvar) observerades vid besök maj, juni och juli.

4. Flatasjön, grustäkt 200 m SV
2019: Inga svalor/bohål vid besök 17 juni. Lokalen dock fortfarande tänkbar för häckning.
2020: Ingen förändring (några äldre bohål fanns)

5. Dalum, grustag nedanför Silarps gård
2019: Grustäkten finns ej längre kvar, nedlagd sedan många år.
2020: Ingen förändring.

6. Lönern ??
2019: Någon lokal här har inte kunnat hittas, kanske en husbehovstäkt som har försvunnit?
2020: Ingen förändring.

7. Trädets gård, grustag
2019: 20-30 svalor i luften 17 juni. Ca 80 bohål som ser ut att vara användbara + en del oanvända/gamla(?)
2020: Flera negativa besök och först 21 juni sågs ett 50-tal svalor och lika många bohål.

8. Hössna grustag (numera nedlagt), öster Hössna samhälle
2019: 3-5 svalor observerade 23 maj och 17 juni. Flera brinkar, men bara några bohål med svalbesök i en liten brink öster om den stora. Vid besök 22 juli sågs inga svalor alls. Lokalen har ännu potential som en häckplats för många par.
2020: Trots stora till synes passande brinkar sågs bara som mest 4 svalor som besökte bohål (23 juni) och ett 10-tal bohål. Troligen lyckades inte häckningarna.

9. Grustag nedanför Lund, norr Hössna
2019: Två grustäkter nära varandra. 10-15 svalor i luften. Nr 1 (västra): 2 bohål och ett 20-tal gamla hål. Nr 2 (östra): minst 5 bohål samt en del gamla 21 juni.
2020: Som mest ca 15 svalor och lika många bohål verkade vara aktiva (av ca 35 hål) i den västra av de två täkterna. Inget i den östra täkten.

10. Grustag norr Knätte (sista huset vänster sida mot Böne)
2019: Inga svalor/bon sågs vid besök 21 juni. Lokalen kan dock vara lämplig ännu och bör återbesökas.
2020: Ingen förändring.

11. Gullered, grustag ca 0,5 km väster kyrkan
2019: Ca 5 svalor i luften varav två besöker bohål. Ca 15 möjliga bohål samt två i en mindre brink (troligen ej använd), 17 juni.
2020: Som mest sågs 8 svalor vid 16 bohål, en del nog gamla.

12. Liared (kyrka) grustag ? - oklart vad som avses, kanske något av följande lokaler:

12a. Grustag nära vägen vid Tissered.
2019: Verkar inte vara användbart för backsvalor i nuvarande skick, 17 juni.
2020: Ingen förändring.

12b. Litet grustag vid väg 1877 sedd i riktning mot Strängsered, c:a 150 meter från avtagsväg mot Lindås.
2019: Minst 5-6 backsvalor varav en verkade flyga i grustaget, 20 juli.
2020: Som mest 8 svalor och 10 bohål, men bara ett som sågs besökas.

12c. Mindre grustag vid gård en knapp km söder avfart till skjutbanan.
2019: Ca 5-6 svalor och 5 bohål, 17 och 29 juni. Senare under sommaren blev detta grustag avslutat och igenlagt.
2020: Ingen förändring, nedlagt.

13. Strängsered, grusgrop ca 1,5 km NV Strängseredssjön (0,5 km öster Häggarpet)
2019: 17 juni: 15-20 svalor i luften. Ca 25 möjliga bohål + en del gamla eller ej använda. Ett tiotal backsvalor i luften. 20 juli: Tre bohål i grustagsdelen besöktes av svalor vid detta tillfälle.
2020: Som mest sågs 4 svalor och 12 bohål (en del kanske gamla).

1 ...
Jan Andersson
  
 
   2020-12-21 17:30
Annons:
Gör dina inköp på nätet via Rabattkod.se. Det sparar du pengar på.
  
 
   2020-06-07 13:08
Backsvala 2020-21 forts (all text fick ej plats i förra inlägget):

12a. Grustag nära vägen vid Tissered.
2019: Verkar inte vara användbart för backsvalor i nuvarande skick, 17 juni.

12b. Litet grustag vid väg 1877 sedd i riktning mot Strängsered, c:a 150 meter från avtagsväg mot Lindås.
2019: Minst 5-6 backsvalor varav en verkade flyga i grustaget, 20 juli.

12c. Mindre grustag vid gård en knapp km söder avfart till skjutbanan.
2019: Ca 5-6 svalor och 5 bohål, 17 och 29 juni. Senare under sommaren blev detta grustag avslutat och igenlagt.

13. Strängsered, grusgrop ca 1,5 km NV Strängseredssjön (0,5 km öster Häggarpet)
2019: 17 juni: 15-20 svalor i luften. Ca 25 möjliga bohål + en del gamla eller ej använda. Ett tiotal backsvalor i luften. 20 juli: Tre bohål i grustagsdelen besöktes av svalor vid detta tillfälle.

14. Grustag Varnum-Nitta
2019: Ej återfunnet och oklart vad som avses.

Övriga nya lokaler funna 2019

15: Blidsberg
Jordhögar norr om en nyuppförd byggnad väster banvallen, norr om vägen mot Alarp. Ca 10 ex i luften, en som lämnar ett bohål, ca 15 bon som ser ut att vara bebodda samt en del äldre eller påbörjade bohål 14 juni. Har kanske existerat flera år, men ej tidigare rapporterad på Ap.

Därutöver har enstaka andra lokaler besökts, men inte befunnits vara lämpliga för backsvalor i nuvarande skick, bl a grustag väster ”trastkullen”, Önnarp, Hössna mader samt grus/bergtäkt norr Lundby damm, Trädet.

TOTALT antalet häckande par 2019 bör ha varit minst 70, men det är en något osäker tolkning av rapporterna. Knappast över hundra par.
Jan Andersson
  
 
   2020-06-07 13:06
Backsvala 2020-21 forts (all text kom ej plats i förra inlägget).
Jan Andersson
  
 
   2020-06-07 13:03
Backsvaleinventering i Sverige 2020-2021 - upprop Ulricehamns kommun

Förra året skickade jag ut en sammanställning över vad som var känt om häckning av backsvala i vår kommun under åren 2003-2018, rapporterat på Artportalen. Om du inte har sparat på uppgifterna så finns de på UFG’s hemsida/Gästboken: ufg.se

2019 gjorde några av oss en ”förstudie”, då alla kända, och några okända häckplatser besöktes. Resultatet i sammandrag nedan. Nu är det ”skarpt läge” och det senaste är att inventeringen ska omfatta även 2021. Rimligen kan vi klara av uppgiften under 2020.

Information om inventeringen 2020-2021 finns att läsa här, Birdlife Sverige:
https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

En folder "Backsvalor i grustag och bergtäkter” finns att ladda ned på sidan ovan (samma folder som du fick i utskicket från mig förra året). Bifogar den även här som pdf. Denna kan med fördel överlämnas till markägare för att puffa för förståelsen för backsvalans behov och sårbarhet.


I år önskas hjälp av fler av er skådare! Väldigt bra om just du kunde boka in åtminstone en lokal som du kan inventera. Skicka ett meddelande till mig och tala om vad som passar bäst och gärna alternativa lokaler om någon annan hinner före.

Varje lokal bör besökas 2-3 gånger under säsongen. Lämplig tid kan vara utspridda besök från andra halvan i maj, i juni och helst även första halvan av juli för att se hur det går. Backsvalor kan häcka långt in i augusti också!

Försök att räkna antalet backsvalor, försök att räkna antalet bohål (beboeliga och gamla) och försök att uppskatta antalet häckande par eller bohål som får besök av svalor. Det är inte så lätt att avgöra alltid och helst bör man avsätta en god stund vid besöket och spana från någon bra punkt.

Sök gärna kontakt med markägaren för att informera - det kan räcka för att öka chanserna för backsvalan att få häcka ifred.

Rapportering sker på Artportalen samt helst också via ett formulär som också finns att ladda ned på samma sida, eller till mig för vidare befordran.

Med hopp om uppslutning!
Jan Andersson
januhamn@telia.comRESULTAT 2019, ENLIGT RAPPORTER PÅ ARTPORTALEN (Pekka Saviharju, Ingemar & Kerstin Larsson, Jan Andersson & Birgitta Brissman), där många foton av aktuella täkter finns inlagda. Sök gärna på Ap, t ex backsvala/Presentera fynd/Galleri från vår kommun.

För enkelhets skull(?) har numreringen från föregående sammanställning av tidigare häckplatser bibehållits. Ytterligare några har tillkommit och samtidigt har några försvunnit. Alla 14 listade lokaler har besökts + flera nya lokaler (varav några kanske inte är dugliga för backsvala). Fler lokaler kan finnas att upptäcka och nya kan tillkomma, t ex husbehovstäkter eller i tillfälliga jordhögar.

1. Vist (Björkqvists grustag norr om Vistfallet)
2019: Goda brinkar finns ännu, med inga svalor sågs vid besök 23 maj.

2. Matjordshögar nordligaste delen Vist industriområde
2019: Inga svalor tycks ha häckat i jordhögarna som minskar i omfång.

2b. Matjordshögar på östligaste delen av Vist industriområde, norr ÄKTAB. Ny lokal.
2019: Ca 10 svalor besöker bo (10-12 bohål, ca 15 svalor i området) 31 maj.

3. Matjordshögar intill UBAB, Timmele
2019: Ca 10 svalor som mest observerade vid två brinkar 18 & 22 juni. I ena brinken ca 8 gamla bohål och i den andra svalbesök i 4 bohål. Matjordshögarna ändras efter hand vid uttag av jord.

4. Flatasjön, grustäkt 200 m SV
2019: Inga svalor/bohål vid besök 17 juni. Lokalen dock fortfarande tänkbar för häckning.

5. Dalum, grustag nedanför Silarps gård
2019: Grustäkten finns ej längre kvar, nedlagd sedan många år.

6. Lönern ??
2019: Någon lokal här har inte kunnat hittas, kanske en husbehovstäkt som har försvunnit.

7. Trädets gård, grustag
2019: 20-30 svalor i luften 17 juni. Ca 80 bohål som ser ut att vara användbara + en del oanvända/gamla(?)

8. Hössna grustag (numera nedlagt), öster Hössna samhälle
2019: 3-5 svalor observerade 23 maj och 17 juni. Flera brinkar, men bara några bohål med svalbesök i en liten brink öster om den stora. Vid besök 22 juli sågs inga svalor alls. Lokalen har ännu potential som en häckplats för många par.

9. Grustag nedanför Lund, norr Hössna
2019: Två grustäkter nära varandra. 10-15 svalor i luften. Nr 1 (västra): 2 bohål och ett 20-tal gamla hål. Nr 2 (östra): minst 5 bohål samt en del gamla 21 juni.

10. Grustag norr Knätte (sista huset vänster sida mot Böne)
2019: Inga svalor/bon sågs vid besök 21 juni. Lokalen kan dock vara lämplig ännu och bör återbesökas.

11. Gullered, grustag ca 0,5 km väster kyrkan
2019: Ca 5 svalor i luften varav två besöker bohål. Ca 15 möjliga bohål samt två i en mindre brink (troligen ej använd), 17 juni.

12. Liared (kyrka) grustag ?? - oklart vad som avses, kanske något av följande lokaler:

12a. Grustag nära vägen vid Tissered.
2019: Verkar inte vara användbart för backsvalor i nuvarande skick, 1 ...
Jan Andersson
  
 
   2019-07-31 21:25
Med högskaftade stövlar går det nu att gå ut på Långegrund. 30-35 cm vatten att vada i på sina ställen. Och bara grund ut till stora stenen.
Vattenståndet kryper stadigt nedåt, 163,68 m.ö.h. för närvarande. Ungefär detsamma som i slutet av juli förra året.

Även i Tolken är det lågt vattenstånd och vid Sjögården finns det nu vadarvänliga stränder.

Det går också bra att gå ned till tornet i Ruggeboviken. Stigen slogs redan för två veckor sedan och det värsta ”gresaböket” har stampats till. Fler fötter behövs!
Jan Andersson
  
 
   2019-05-15 19:10
Backsvala forts (allt text kom inte plats i det förra meddelandet)

9. Grustag nedanför Lund, norr Hössna
2005: ca 10 ex, 5 bohål
2003: 2 ex, 1 bohål + några gamla

10. Grustag norr Knätte (sista huset vänster sida mot Böne)
2004: ca 25 bohål, varav 6-8 bebodda, (ingen uppgift om antalet fåglar)
2003: ca 30 ex, 15 bohål

11. Gullered, grustag ca 0,5 km väster kyrkan
2005: ca 15 ex, 80-90 bohål, varav 15-20 aktiva
2004: ca 25 ex, (ingen uppgift om bohål)
2003: ca 140 ex, ca 60 aktiva bon

12. Liared (kyrka) grustag ??
2006: 35 bohål (nya + gamla)

13. Strängsered, grusgrop ca 1,5 km NV Strängseredssjön (0,5 km öster Häggarpet)
2014: 6 ex, 6 aktiva bohål

14. Grustag Varnum-Nitta
2008: 2 ex, 3 bohål
Jan Andersson
  
 
   2019-05-15 19:09
BACKSVALA - riksinventeringsart 2020

Nästa år 2020 ska häckande backsvalor inventeras i hela Sverige, men det är bra om vi redan i år kollar upp de få häckningsplatser som finns kvar i vår kommun - se vidare nedan!

Det är en ynka spillra backsvalor som finns kvar idag i vår kommun om man jämför med hur det var ”förr”. År 1979, alltså för 40 år sedan, genomfördes en inventering i hela dåvarande Södra Älvsborgs län. Då härbärgerade vi i Ulricehamns kommun (om än med en något annan gränsdragning) ungefär en fjärdedel av alla häckande par i länet - 2.475 par fördelades på 31 lokaler i vår kommun (länets största koloni låg i Vist med 800 bohål)!!!. Eller, det häckade 100 gånger fler backsvalor i kommunen för 40 år sedan jämfört med idag. Skillnaden mot idag är minst sagt sanslös.

Nedan en sammanställning av kända häckplatser rapporterade på Artportalen. Underlättar kanske vid eftersök och kontroll. Som synes nedslående läsning, men möjligheterna för backsvalan att fortsatt häcka i kommunen kan kanske förbättras, även om grustäkternas tid är förbi och har ersatts av bergtäkter. Naturliga brinkar finns knappast alls.

Meddela om du redan nu känner till om någon av lokalerna är utgångna (t ex avslutade/ igenlagda).
Försök att ta reda på vem som är markägare (kontaktuppgifter) till lokaler som ännu är svalvänliga/kan förbättras.
Meddela om du känner till någon lokal som inte finns med i listan nedan.
Ta gärna en bild på lokalen - mobilen är väl alltid med…
Rapportera på Artportalen eller via e-post till mig.


Jan Andersson januhamn@telia.com


Backsvala - häckningsplatser i Ulricehamns kommun 2003-20018
(skriv gärna ut listan så att du har den till hands när du behöver)

Uppgifter till följande sammanställning av häckningslokaler i kommunen under 2000-talet är hämtad från Artportalen. År 2000-2002 finns inga rapporter på Ap. Vid sökning har en viss filtrering skett, varvid rapporter som saknar någon form av häckningskriterie kan saknas.
De år som saknar information har lokalen antingen inte kontrollerats, eller negativt resultat ej rapporterats på Ap.

Maxsiffror anges för antal fåglar/bohål (behöver inte vara vid samma tillfälle).
Det framgår inte alltid i rapporterna om bohålen är aktiva eller om gamla/oanvända bohål har inkluderats (kan vara svåra att separera).

Som framgår nedan så ligger nästan samtliga lokaler i kommunens nordöstra fjärdedel (norr R40, öster Ätradalen. Lokalerna är godtyckligt numrerade. Några är försedda med frågetecken, då närmare lokalangivelse saknas.

Många av dessa lokaler är kanske nedlagda och ej längre aktuella som häckningsplatser för backsvala. Många är husbehovstäkter och kanske bara används av och till. Nya täkter får kanske inte alls öppnas. Matjordshögar får betraktas som temporära och man kan inte räkna med att de finns kvar någon längre tid.


1. Vist (Björkqvists grustag norr om Vistfallet)
2016: ca 100 ex, > 100 bohål
2014: ca 15 ex, ca 15 bohål
2013: 6 ex, bohål ej kontrollerade
2012: ca 20 ex, ca 50 bohål
2011: ca 100 ex, 230 bohål, alla troligen ej aktiva
2010: ca 70 ex, ca 250 bohål (inkl gamla)
2008: ca 70 ex, (ingen uppgift om bohål)
2007: ca 150 ex, ca 250 bohål (nya och gamla)
2005: ca 50 ex, ca 150 bohål + 20-tal gamla/sämre hål
2003: ca 120 ex, 42 aktiva bon

2. Matjordshögar nordligaste delen Vist industriområde
2018: ca 15 ex och några bohål observerade

3. Matjordshögar intill UBAB, Timmele
2017: 3 ex, >20 bohål räknade 15 oktober, efter häckningstid (alltså dålig koll under häckningstid)
2015: ca 15 ex, ca 15 aktiva bohål (ca 20 bohål vardera i två jordhögar)
2014: ca 25 ex, ca 25 bohål

4. Flatasjön, grustäkt 200 m SV
2016: 5 ex, ca 10 bohål
2015: 6 ex besökte gamla bohål
2014: ca 28 bohål, (ingen uppgift om antalet fåglar)
2011: 15-20 aktiva bon, (ingen uppgift om antalet fåglar)
2008: 10 ex, flera bohål
2004: ”noterad”

5. Dalum, grustag nedanför Silarps gård
2007: 15-20 ex, 14 bohål

6. Lönern ??
2003: 10 ex, 10 aktiva bohål av totalt 30 hål

7. Trädets gård, grustag ??
2012: 10 ex, ex (ingen uppgift om bohål)
2011: ca 25 ex, ca 15 aktiva bon
2003: 14 ex, 7-8 aktiva bohål av totalt 11 bohål

8. Hössna grustag (numera nedlagt), öster Hössna samhälle
2018: ca 20 ex, 25-30 bohål
2017: ca 10 ex, ca 30 bohål
2016: 10 ex, >4 bebodda bohål
2014: ca 10 ex, ca 10 bohål
2013: 5 ex, 15-18 bohål
2012: ca 20 ex, besökte bohål men antal ej räknade
2011: ca 50 ex, 30-tal bebodda bodda bohål av 50-75 hål
2010: ca 10 ex, (ingen uppgift om bohål)
2009: ca 50 aktiva bohål i två kolonier, (ingen uppgift om antalet fåglar)
2008: 100-120 aktiva bohål, (ingen uppgift om antalet fåglar)
2007: ca 50 ex, 249 bohål (nya och gamla)
2006: 15 ex, (ingen uppgift om bohål)
2005: ca 150 ex, ca 75 bohål på 3 platser
2003: 22 aktiva bon i juni, över 100 nya bohål 17 augusti, (ingen uppgift om antalet fåglar)

9. Grustag nedanför Lund, norr Hössna
...
Jan Andersson
  
 
   2019-01-28 21:32
Vinterfågelräkningen 25-28 januari på Anemonvägen 7 är avklarad och summerad . Fler individer än under något annat räkningsår sedan 2012 (första året jag var med), men inte det bästa vad gäller antalet arter (14 arter i år):

Talgoxe (7), blåmes (15), entita (1), svartmes (1), stjärtmes (7), nötväcka (1), domherre (17), pilfink (1), stenknäck (15), grönfink (11), gråsiska (40), (snösiska (1)), koltrast (8), skata (10) och nötskrika (1).
Sammanlagt högsta antal individer av varje art under de fyra dagarna: 135 ex.

Sticker ut, jämfört med tidigare räkningar, gör domherre, stenknäck, grönfink och koltrast (samt snösiska - numera betraktad som en ras av gråsiska).
Jan Andersson
  
 
   2018-12-04 15:46
Nu har det kanske vänt….vattenståndet var nere på 163,06 möh, men har nu stigit 4 cm. Ökar gör även antalet rastande sjöfåglar i Yttre Åsunden. Idag ca 2.275 (!), varav 475 sångsvanar, 18 snatteränder, 1.000 gräsänder och 23 salskrakar, samt bläsgåsen! Vid Ruggeboviken betydligt magrare, men en hane svärta ligger där. Mer på Artportalen.
Jan Andersson
  
 
   2018-11-27 06:34
Vattenståndet ännu en gång….det fortsätter att sjunka! Och Långegrund stiger, om än isigt efter den senaste tidens minusgrader, och rymmer nu flera fotbollsplaner.
163,08 m.ö.h. nu, dvs bara 7 cm över det lägsta för två år sedan, fast en månad senare.
Trots lite is i kanterna är det gott om sjöfågel i Yttre Åsunden, igår ca 1.740 st (se Ap)! :)
Jan Andersson
  
 
   2018-10-07 19:46
Jodå, så här en och en halv månad senare kan konstateras att vattnet fortsätter att sjunka i rask takt, sedan "sist" med 25 cm, och vattennivån ligger i dagsläget 163,28 m.ö.h. Ännu 27 cm kvar till årslägsta 2016.

Nu går det att gå ut "torrskodd", om man vill, och grundet är rejält stort.

Igår räknades ca 650 sjöfåglar i Yttre Åsunden, från Långegrund. Rapporter på Artportalen, förstås. Väl värt ett besök!
Jan Andersson
  
 
   2018-08-24 19:23
Nu har det gått en månad sedan jag besökte Långegrund för första gången i år. Vattenståndet har sjunkit ytterligare, från 173,70 m.ö.h. till 163,53. Det har dock legat och stampat (med tillfälliga höjningar) i nära nog tre veckor nu. Ett par dm till nedåt vore bra.

Även vid Ruggeboviken har den blivit vadarvänliga stränder, liksom vid Trehörningen och lite sjöbotten också i Tolken vid Sjögården. Kanske finns det fler ”bottnar” i våra sjöar?

Vid Långegrund gick idag en ägretthäger (se Ap) - tredje obsen i området i höst!
Jan Andersson
  
 
   2018-07-23 20:05
Idag intog jag Långegrund för första gången i år (en månad tidigare än förra året). Gick på västsidan och vattendjupet var som mest ca 30 cm.
Inte så mycket till grund ännu, förstås, men jag fick i alla fall se några vadare. Roligast var en svartsnäppa sällskapande med en gluttsnäppa samt 34 sträckande strandskator. Mera på Artportalen. :)
Jan Andersson
  
 
   2018-07-17 09:33
Vattnet i sjöarna sjunker i år i snabbare takt än under de båda föregående åren vid denna tid, just nu ca 20 cm lägre vattenstånd! Kan bli läge för vadarstrand på Långegrund m.a.o. Med fortsatt samma takt går det att vada ut i stövlar om ca en vecka - en månad tidigare än förra året!

Kan också meddela att stigen till tornet i Ruggeboviken nu är slagen. Lågt vattenstånd gynnar rastande sjöfåglar framöver. Hoppas också på kortvariga bakslag i det soliga vädret….då ökar chanserna att se sträckande vadare och tärnor den närmaste månaden ;-)

(skrollar du ner en bit på denna sida ser du vad jag skrev om vattenståndet förra året)
Jan Andersson
  
 
Åfärd   2018-06-01 22:46
Stötte upp en morkulla från sitt bo där det låg 4 stora ungar. Boet låg helt öppet mitt i de fuktiga delarna av min slåtteräng.
Ingvar Claesson
  
 
Malmö   2018-05-22 02:58
Fin sida! tack! B)
Laila
Skicka e-post till Laila  Hemsida
 
Borås   2018-05-05 20:16
Har sommarstuga vid Grytteredssjön där jag o min man sett 2 par Agretthäger :) :)
Christina Hermansson
Skicka e-post till Christina Hermansson  
 
Ulricehamn   2018-04-29 09:56
Hemma i trädgården på morgonen, Stenknäck Bergfink Bofink Grönfink Grönsiska Talgoxe Blåmes Kaja :) ;-)
Rolf Andersson
Skicka e-post till Rolf Andersson  
 
   2018-04-17 20:28
Häftigt va, synd att man inte fick reda på detta tidigare.
https://www.artportalen.se/Image/2048018
Jan Andersson
  
 
Åfärd   2018-04-02 19:03
Idag i Åfärd: ängspiplärka, röd glada, trädlärka och bläsgås. De två sistnämnda även tomtkryss.
Ingvar Claesson
  
 
   2018-04-02 07:40
PS! Jag bad observatören meddela UT, så att de förhoppningsvis rättar till felet i tidningen.
Jan Andersson
  
 
   2018-04-02 07:38
Jag talade med observatören i lördags om felbestämningen och en (andrahands)rapport, med foto, är inlagd på Artportalen den 27 mars.
Jan Andersson
  
 
   2018-03-31 21:26
Som säkert flera sett finns en artikel om berguv i dagens UT som inte är någon berguv utan en hornuggla. En uppgift har inkommit att det även hittats en påkörd mellan Timmele och Dalum för några veckor sen. Väntar på en exaktare lokal.
Jörgen Larsson
  
 
   2018-03-28 18:36
Mera VARFÅGEL:
Igår såg Alf Olofsson hur en varfågel tog en blåmes vid sin fågelmatning i Rånnaväg!
Jan Andersson
  
 
   2018-02-27 18:57
För egen del har jag endast sett försök hos varfågeln att slå fåglar - vid ett tillfälle jagade den länge en blåmes, dock utan att lyckas. I en finsk vinterstudie låg andelen fågelbyten på 7% och de vanligaste arterna var blåmes och talgoxe. T.o.m. sidensvans och sånglärka fanns på menyn, men mesar (som flyger ganska dåligt på öppna marker) var i majoritet. Artval beror förstås också på vilka arter som finns under aktuell tid inom varfågelns revir.

Att det troligtvis var en gråsiska denna gång, Ingvar, kan ju bero på att de har varit särdeles talrika hos oss denna vinter, och därtill rätt slöa/orädda vid fågelborden. Jag har hittat 4 döda gråsiskor vid min matning i vinter, ev tagna av grannens katter).

Vikten är inga problem för varfågeln. Gråsiskan väger endast 12-16 gram, medan favoritfödan gnagare (småsorkar, skogsmöss, husmus m.fl.) väger mellan 15 och 40 gram. Varfågeln själv väger mellan 48-81 gram. Varfågeln sägs frakta byten upp till 20 gram i näbben och tyngre byten i klorna. Ibland dekapiterar (”halshugger”) den bytet (så som i filmen nedan) och fraktar sedan bort det till en grenklyka, taggig buske etc, där den nålar fast bytet för att lättare slita loss delar eller spara till kommande behov. Varfågeln är en riktig rovis! Den har t.o.m. en falktand på övernäbb, med motsvarande ”jack” i undernäbb, för att lättare kunna bearbeta sina byten. När hökugglan på Vist industriområde kunde beskådas vintern 2008-9 såg och fotade jag varfågelns byte (ängssork, =skogssork), som den just hängde upp i en buske framför mig - hel.

Den här filmen hittade jag på nätet. Jag kan inte se vilken fågelart det rör sig om:
https://www.youtube.com/watch?v=mzdTCnrssDs
Jan Andersson
  
 
   2018-02-25 20:14
En varfågel tog en fågel vid min frömatning idag. Har jag aldrig sett förut. Tror det var en gråsiska, men hann inte se säkert. Förvånande att varfågeln kunde flyga med så tungt byte.
Ingvar Claesson
  
 
   2018-02-07 14:39
Resultatet från årets VIK finns nu på SOF-sidan och för vår kommun ser det ut så här:

71 rapportörer vid 72 matningar räknade sammanlagt 4725 fåglar av 44/45 arter. Gråsiskan (1702 ex) vann stort i år, som väntat, med fyra gånger fler fåglar än närmast följande art, talgoxen.
Bland ovanligare rapporterade arter kan nämnas 20 steglits, 20 stenknäck, 12 bofink, 9 turkduva, 3 ringduva, 8 fasan, 5 rödhake, 4 mindre hackspett, 2 häger, 1 stare, 1 snösiska och 25 hämpling (!). Hämplingarna kan man förmoda var gråsiskor. Var sågs alla de övriga? Inte många av dessa återfinns på Artportalen.
Jan Andersson
  
 
   2018-01-23 13:04
Glöm inte bort vinterfågelräkningen "Vinterfåglar inpå knuten" 26-29 januari!

Läs mer här: https://vinterfaglar.se
Jan Andersson
  
 
   2017-12-25 13:55
God Jul och god fortsättning!
Hur ser det ut på #gulbenafronten"?
Har alla redan sett detta unika fynd eller?
Jag reser bort i mellandagarna. Hade jag varit hemma hade jag åkt!
Hur gör ni?
/Karin
Karin Alsing
  
 
Ulricehamn   2017-10-03 19:19
Åtskilliga tusen kajor har övernattat i parker och på högre hus i centrala Ulricehamn senaste dagarna.
Bertil Öjerbrand
Skicka e-post till Bertil Öjerbrand  
 
   2017-09-30 23:01
Ojoj! Idag passerades en kvarts miljon besök på UFG-sidan! Inte illa :D
Jan Andersson
  
 
   2017-09-18 20:56
Annars.... kolla här:
http://sunebroman.blogspot.se
Jan Andersson
  
 
   2017-09-18 19:18
Halkskydd i ruggebotornet!

Idag har Sune Broman och undertecknat monterat halkskydd (galvat nät) på spång och trappa till fågeltornet. Nu blir det säkrare att gå upp i tornet.
Kolla får du se!

Sponsor är Naturskyddsföreningen som har bekostat materialet (vi bugar!). :)
Jan Andersson
  
 
   2017-09-10 09:36
Långegrund sjunker igen....säg den glädje som varar.

Förhoppningarna om ett Långegrund a´la 2016 verkar regna bort. Det började bra och för snart en månad sedan var nivån lika de båda åren. Sen gick det snett och nu är det redan trettio cm högre vattenstånd än vid motsvarande tid förra året. Eftersom kurvan stadigt pekar uppåt, och vadarsäsongen pekar nedåt, så är nog Långegrund inte att räkna med mer i år. För mycket regn och för litet utsläpp vid Forsa.

För egen del hann jag med några besök, vadande i högskaftade stövlar. Inte mycket till grund och inte många fåglar heller, men jag hann att uppleva friden vid kaffestunden där ute!
Jan Andersson
  
 
   2017-08-16 21:23
Långegrund kryper upp ur böljorna!

Förra året var det rekordlågt vattenstånd i Åsundensjöarna och var vid månadsskiftet oktober/november 163.01 m.ö.h. (1 cm över lägsta tillåtna enligt vattendomen). De första besöken på Långegrund gjorde jag 22 och 24 augusti och vattnet längs västsidan nådde då ca 22 cm upp på stövlarna på vägen ut. Vattenståndet var den 21 aug 163.66 m.ö.h.

I år sjunker vattnet undan i samma takt som förra året. Den 14 aug var det exakt lika de båda åren - 163.72 m.ö.h. I slutet av juli i år var det t.o.m. lite lägre än förra året. Fortsätter minskningen i denna takt så kommer det snart att gå ut, åtminstone i rejäla stövlar!

Idag såg jag från Haganäs badplats att grundet i alla fall nådde den stora stenen och där fanns också några vadare (1 gluttsnäppa, 1 kärrsnäppa och 2 obest strandpipare). :)
Jan Andersson
  
 
   2017-07-07 19:51
Stationär Silltrut mellan Ica och prången 19:16-19:36
Peter Wredin
  
 
   2017-06-12 09:06
När jag läser min egen text nedan ser jag att det blev lite luddigt på slutet. Maxsiffran 3 ex gällde hela landet och meningen därefter avser U kommun. Lokalerna är Trädet och Varnum, förutom Knätte. :(
Jan Andersson
  
 
   2017-06-11 10:12
...på fler ställen/lokaler...ska det vara.
Jan Andersson
  
 
   2017-06-11 10:11
Ja, i våra bygder är det i alla fall rekordmånga, vad jag känner till. Söker man fynd på 5 eller fler individer rapporterade på Artportalen i hela landet sedan 2000, så får man upp närmare 450 rapporter. Många av rapporterna är sammanslagningar över tid eller antal hörda individer inom ett m.el.m stort område eller avlyssnad sträcka. Sållar man lite och väljer 10 ex så blir det ett 70-tal rapporter. Höjer vi ribban till 20 individer blir det "bara" 11 rapporter kvar och dubblerar vi till 40 stannar det vid tre rapporter. Två på ett 40-tal (Dalboslätten resp Sjöryd, Detterns N.R.) och en på otroliga 85 en natt i Falkenbergs kommun - alla under en natt. I år är maxsiffran ännu bara 3 ex, så 5 är verkligen bra! Hittills 2 individer utöver de på Knätte mader. Det finns anledning att lyssna på fler tillfällen i sommar. Vaktelsäsongen har bara börjat!
Jan Andersson
  
 
   2017-06-10 23:23
I kväll är det 5 vaktlar som spelar mellan Åfärd och Mossabyggetdammen. Måste väl vara något slags lokalt rekord!
Ingvar Claesson
  
 
   2017-06-03 23:35
Tackar för den rapporten, Ingvar! På samma plats även hornuggleungar ikväll.
Jan & Birgitta
Jan Andersson
  
 
   2017-06-03 19:36
För tredje dagen i rad spelar en vaktel längs vägen mellan Åfärd och Mossabygget.
Ingvar Claesson
  
 
Hökerum   2017-05-27 23:31
Stora förväntningar på cykelrunda mellan Mogden och Gärdsjön mellan fredag och lördag 26-27/5 gav föga men personligt rekord på sävsångare var väl positivt. Men var är rörsångarna? 7 sävsångare vid Gärdsjön och 7 vid Viskan nedanför Backen-Trädgår´n gav summan 14 st. I övrigt tyst. Får försöka igen om någon vecka,
Stefan Adolfsson
  
 
   2017-05-11 20:52
På vissa lokaler syns/hörs mindre hackspett ganska ofta. Men att bara springa på dem så måsta man ha lite tur. Ser/hör dem kanske någon gång per år utöver de som håller till vid södra delen av Bredgårdsgärde i Marbäck.
Jan Larsson
  
 
   2017-05-10 19:37
eller hackspett...
Karin Alsing
  
 
   2017-05-10 19:35
Hur vanligt/ovanligt är det att få syn på mindre hackspätt?
Jag såg en på blå spåret i dag.
Karin Alsing
  
 
   2017-04-19 20:33
Två vackra salskrakhanar vid "lellabroa" Fästeredssund ikväll.
Carl-Olof Levinsson
  
 
   2017-04-09 19:54
3 glador seglade tillsammans över Åfärd idag.
Ingvar Claesson
  
 
Vegby   2017-02-04 09:26
För första gången på min matning. En nötkråka :) :)
Carl-Olof Levinsson
Skicka e-post till Carl-Olof Levinsson